Penanggung Jawab     : H.Saprillah, M.Si

Pemimpin Redaksi      : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si

Dewan Redaksi            :

                                          1. Dr.Sabara, M.Fil

                                          2. Paisal, SH

                                          3. St. Arafah, S.Ag., MA.

                                          4. Syamsurijal, S.Ag., M.Si

Redaktur Ahli              :

                                          1. Prof.Dr. H. Abd. Kadir Ahmad, MS

                                          2. Dr.H.Idham, M.Pd

Sekretariat                  :

                                          1. Nasrun Karami Albone, S.Ag

                                          2. Asnianti, S.Sos

                                          3. Zakiah,SE

                                          4. Azruhyati Alwy, SS

                                          5. Aisyah Said

Pengelola Jurnal          : M. Zulfikar Kadir, SH