Penanggung Jawab     : Dr. H. Saprillah, M.Si

Pemimpin Redaksi      : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag

Dewan Redaksi            :

                                          1. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.

                                          2. Zakiah, SE., Ak

                                          3. Surya Rahmah Labetubun, S.Kom

Redaktur Ahli              :

                                          1. Paisal, S.H.

                                          2. Amir Alboneh, S.Ag

                                          3. Muhammad Afhan, SE

                                          4. Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si

                                          5. Muhammad Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si

Mitra Bestari              :

                                          1. Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.

                                          2. Dr. H. Norman Said, M.Ag

                                          3. Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed.

                                          4. Dr. H. Barsihan Noor

                                          5. Dr. Wahyudin Halim

                                          6. Sitti Arafah, S.Ag., M.A

Sekretariat                  :

                                          1. Nasri, S.Sos

                                          2. Husnul, S.Pd

                                          3. Burhanuddin

                                          4. Bohari

Desain Grafis               : M. Zulfikar Kadir, SH